Skip to content
官方QQ交流群
技术交流1:87208295   点此加入
技术交流2:787747122   点此加入
官网
云控制台
开放平台
关注微信公众号
代码仓库: 码云

chatGLM-6B

1.1 硬件需求

量化等级最低 GPU 显存
FP16(无量化)13 GB
INT810 GB
INT46 GB

1.2 项目地址

Copyright © 2017 10yun.com | 十云提供计算服务-IPV6 | ctocode组开发